top of page

ייפוי כוח מתמשך 

שאלות ותשובות נפוצות

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי - המהווה חלופה לאפוטרופסות - המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה, מוגבלות נפשית, או מוגבלות שכלית, העלולים לפגוע בכושר שיפוטו.

 

הדרך לעשות כן, הינה על ידי מינוי של מיופה כוח (אחד, או יותר) במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

Anchor 1

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, על סמך יחסי קרבה ביניהם (כגון: בני משפחה מדרגה ראשונה), או בשל מומחיותו, או ניסיונו המקצועי (למשל: עו"ד, או רו"ח). מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד", כלומר מי שאינו תאגיד, מעל גיל 18.

כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע בחוק שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום (בכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח), וכן מי שמספק לממנה, תמורת תשלום - מגורים, טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

Anchor 2

ניתן למנות מיופה כוח יחיד, ומיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה, או לא יוכל, לפעול בשם הממנה. כמו כן, ניתן למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים). עם זאת, רצוי לקבוע באיזה אופן יפעלו מיופיי הכוח (האם במשותף, או בנפרד), מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד ממיופיי הכוח וכן לקבוע מנגנון הכרעה בעת קבלת החלטות, במקרה של חילוקי דעות.

 

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, חובה לקבוע לפחות מיופה כוח אחד, ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. כמו כן, ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד שיהיה אחראי לכל העניינים, או לחלקם, או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין, או לעניינים שונים, ולהגדיר אופן את שיתוף הפעולה ביניהם.

Anchor 3

ניתן לערוך ייפוי כוח במספר נושאים (בכולם, או בחלקם, לפי בחירת הממנה):

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישייםמתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זו נכנסים גם עניינים רפואיים.

ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים בריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי יכול להיחתם לא רק בפני עו"ד, אלא גם על ידי רופא, אח, עו"ס או פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים - מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. 

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

Anchor 4

לפי החוק ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק בפני עורך דין, בעל כרטיס חכם, אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, או בפני בעל מקצוע בתחום הרפואה (ככל שמדובר בייפוי כוח רפואי בלבד). ייפוי הכוח ייחתם על ידי הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

Anchor 5

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת, על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם, או באופן אישי על ידי הממנה. 

ייפוי כח מתמשך רפואי, שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני רופא, אח, עו"ס, או פסיכולוג, חייב להיות מופקד, באופן אישי, על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 

בתום הטיפול בבקשה, תשלח הודעה לממנה, עם העתק לעורך הדין, על אישור ו/או דחיה של בקשת ההפקדה. ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף, ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח, בשל שינוי נסיבות, או מטעם אחר.

Anchor 6

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות, או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. יחד עם זאת ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי, תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

Anchor 7
  • ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי.

  • נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

  • האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד והודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

  • הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

Anchor 8

בחוק לא נקבעה מגבלה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים, רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. שכר טרחה המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין הוא 5,000 ש"ח ליחיד ו-7,500 שקל לבני זוג. עם זאת, טווח המחירים בשוק נע בין 2,500 ל-5,000 ש"ח ליחיד ובין 4,500 ₪ ל-7,500 ₪ לבני זוג. הדבר, כאמור, משתנה ממקרה למקרה, בהתאם למורכבות ייפוי הכוח ומשך הזמן הנדרש לעריכתו.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

האם אפשר למנות מספר מיופי כוח?

אלו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

היכן מפקידים את ייפוי הכוח המתמשך?

האם קיימים מנגנוני פיקוח?

כמה עולה לערוך ייפוי כוח מתמשך?

bottom of page